Algemene voorwaarden van B.V. Industrie en Handelsonderneming “ Rhinoc “. En of Regina Breda BV , tevens handelend onder Auto Watch Nederland en TPA Nederland. Hierna te noemen Auto Watch, gevestigd te Dongen aan de Slof 10 B Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Tilburg onder nummer: 20086467

1.
Deze voorwaarden maken deel uit van alle ( toekomstige) rechtsverhoudingen tussen Auto Watch met de afnemer.
2.
De bedrijfsvoering van Auto Watch is; Het importeren en verhandelen van beveiligingssystemen en parkeersensoren voor auto’s, vrachtwagens en trailers en het importeren en verhandelen van onderdelen van zodanige systemen, zulks ter voorkoming van diefstal en beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, het voeren van beheer en directie over soortgelijke of aanverwante ondernemingen, het importeren en verhandelen van allerhande in ruimste zin des woords van accessoires welke op auto’s, vrachtwagens en trailers gevoerd worden of kunnen gaan worden.
3.
3.1 De door Auto Watch gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of gedane toezeggingen die niet schriftelijk door Auto Watch zijn aanvaard, zullen vervallen.
4.
4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer Auto Watch binnen veertien dagen nadat zij de opdracht heeft ontvangen, deze bevestigt,dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
4.2 Indien Auto Watch een aanbod doet terwijl dit vrijblijvend is en dit wordt aanvaard, heeft zij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangt van de aanvaarding te herroepen.
5.
De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen,koersen,lonen,belastingen,rechten,lasten,vrachten enzovoort. In geval van verhoging van een of ander is Auto Watch gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te overziene omstandigheden, een en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.
6.
Reclames over de leveringen en facturen van Auto Watch dienen binnen veertien dagen nadat de afnemer op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de klachten, schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd door Auto Watch ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan het recht van de afnemer om zich op reclames te beroepen,vervalt. Reclames heffen de verplichtingen van de afnemer niet op.
7.
7.1 Auto Watch is in ieder geval niet aansprakelijk in geval van omstandigheden zowel hier ten lande als elders, buiten haar wil en toedoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hierdoor vallen in ieder geval: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Auto Watch kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluiting, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar, brand en andere ongevallen bij Auto Watch of bij de hierdoor ingeschakelde derde, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot nakoming aan Auto Watch of de afnemer opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen waarbij Auto Watch en/of afnemer is aangesloten.
8.
8.1 Behoudens garantieverplichtingen beschreven in artikel is Auto Watch niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van afnemer of derden opgekomen in verband met door Auto Watch geleverde zaken of diensten, behoudens opzet of grove schuld van Auto Watch. 8.2 De afnemer vrijwaart Auto Watch voor aanspraken van derden wegens schade in verband met door Auto Watch aan de afnemer geleverde zaken en/of diensten.
9.
9.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Auto Watch in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde zaken waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen drie maanden zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Auto Watch kosteloos zullen worden hersteld.
9.2 De garantieverplichtingen van Auto Watch vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door Auto Watch op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 9.3 Indien Auto Watch ter voldoening van zijn garantieverplichtingen nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen hierop alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.
10.
Beroep op compensatie door de afnemer wordt uitgesloten.
11.
Betaling door de afnemer strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente, een en ander ter zake de oudste openstaande factuur, voorgaande volgorde geldt zelfs indien de afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
12.
12.1 Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer aan Auto Watch verschuldigde betalingen behoudt Auto Watch de eigendom van alle door hem geleverde zaken, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de hem geleverde zaken, zolang geen algehele betaling van het Auto Watch toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf brengen tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is.
12.2 Auto Watch behoudt zich stil pandrecht voor op alle door hem geleverde zaken voor zover eigendomsvoorbehoud niet ( meer) mogelijk is.
12.3 Bij schending van het in dit artikel bepaalde is artikel van toepassing.
13.
In geval de afnemer a.overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande onderneming, b. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, surseance van betaling aanvraagt, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, c. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, d. een verplichting op grond van de wet, de overeenkomst of deze voorwaarden niet nakomt, Wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn, is Auto Watch van haar verplichtingen ontheven en heeft zij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder ingebrekestelling, opzegging of rechterlijke tussenkomst en zonder dat Auto Watch tot enige vergoeding gehouden is. In dat geval worden alle vorderingen die Auto Watch jegens de afnemer heeft direct opeisbaar, alles onverminderd de overige rechten onder meer op vergoeding van kosten, schade en rente.
14.
De afnemer is gehouden tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, die Auto Watch ter handhaving of effectuering van zijn rechten maakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de totaal verschuldigde som, waaronder in ieder geval wordt inbegrepen de hoofdsom, btw en verschenen rente, een en ander met een minimum van € 400,--
15.
Betaling van facturen dient binnen dertig dagen na de verzenddatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn en hij zonder ingebrekestelling over het bedrag van de declaratie inclusief btw vanaf de vervaldatum 1,5 % rente per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd is. Auto Watch is gerechtigd leveringen onder rembours te versturen, verder is Auto watch gerechtigd indien het factuurbedrag van een geleverde partij / en of dienst lager is dan € 1000,-- voor administratie en portokosten tenminste € 10,-- in rekening te brengen.
16.
Op alle ( toekomstige) rechtsverhoudingen tussen Auto Watch en afnemer is Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de uitvoering buiten Nederland plaatsvindt.
17.
Geschillen zullen ter keuzen van Auto Watch beslecht worden door de rechter van de vestigingsplaats van Auto Watch dan wel de vestigingsplaats - / woonplaats van de afnemer.